csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Historie školy

Základní škola

„Ve všech menších městech a městečkách neb aspoň v místech, kde jsou farní a filiální kostely, musí být školy triviální (obecné), v nichž se dítky učí náboženství, biblickým dějinám, čtení, písmu kurentnímu, čtyřem základním operacím početním i jednoduchému počtu trojčlenkovému a konečně hospodářství. Takové školy potřebují dvou světnic i bytu učitelova. Povinnost zřídit školy triviální mají obec společně s vrchností …“ – toto je část znění školního řádu, který vypracoval Johann Ignaz Felbiger na pokyn Marie Terezie. Úředně byl tento řád vyhlášen 5. prosince 1774 a stal se základem obecného školství v celé tehdejší monarchii.První školní budova v Tiché byla postavena na vlastní náklady obce u kostela v roce 1791. Škola byla přízemní, měla předsíň, jednu učebnu, světnici, kuchyň a komoru pro učitele a také dřevník. Prvním tichavským učitelem byl asi Heinrich Khesel.

Když byla roku 1868 novým školským zákonem uzákoněna povinná školní docházka až do 14 let (před tím jen do 12 let), zvýšil se počet žáků natolik, že obec musela přistoupit k rozšíření školní budovy. Místo přístavby dalšího patra ale došlo ke stavbě nové dvoupodlažní školní budovy na místě původní školy, která byla v květnu 1876 zbořena.

Stálý nedostatek potřebného místa pro žáky vyřešila až stavba další nové a modernější školy na novém místě, která probíhala v letech 1905 až 1907.

„21. srpna 1905 ponejprv dělníci rýpli lopatou do země na staveništi nové školní budovy …“ zaznamenal ve školní kronice učitel Emil Bordovský (1864 – 1929). Na počátku školního roku 1907/1908 byla nová budova odevzdána svému účelu, ke kterému slouží až do dnes.

Po druhé světové válce se vyučovalo v pětitřídce a po školské reformě v roce 1953 byla v Tiché zřízena základní osmiletá a po několika letech devítiletá škola. Děti tím získaly možnost absolvovat přímo v obci celou povinnou školní docházku.

Protože se počet žáků snižoval, byla škola v roce 1974 zredukována na čtyři třídy v budově nové školy a vyšší ročníky pokračovaly s výukou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od roku 1996 je tichavská škola pětitřídní.

Budova staré školy byla v letech 1986 až 1987 přestavěna na obytný vícebytový dům.

Mateřská škola

V obecní kronice je od roku 1946 zmiňována vedle obecné školy i škola mateřská, ale přesné datum vzniku není známo. V dubnu 1948 byla školka přemístěna do budovy č. p. 278, jedné z vil rodiny Parmů, od září stejného roku pak byla rozdělena na dvě třídy.

V této budově mateřská škola sídlí dodnes.

Školní družina

Od roku 1951 byla při tichavské národní škole zřízena družina mládeže.