csendepluk

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy. Obsah poskytovaných poradenských služeb je v souladu s platnou legislativou (vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).

Poradenské služby jsou v naší škole zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, nedílnou součástí je spolupráce se všemi pedagogickými pracovníky a vedením školy.

Mgr. Marcela Valchařová

výchovná poradkyně
m.valcharova@zsticha.cz

Mgr. Ivana Bednářová

vyučující předmětu speciálně pedagogické péče
i.bednarova@zsticha.cz

Ing. Petr Černošek

školní metodik prevence
reditel@zsticha.cz

Hlavní cíle ŠPP

  • vytváření vhodných podmínek a příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání všech žáků
  • prevence a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • prevence a řešení rizikového chování žáků
  • spolupráce se zákonnými zástupci žáků v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • spolupráce s pedagogy MŠ v oblasti připravenosti dětí na školní docházku
  • poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání žáků (na 2. stupni základních škol nebo na víceletých gymnáziích)