csendepluk

Základní škola

Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Právně je ukotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky (2021-2024).

Výčet některých pravomocí školské rady

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy.

Členové školské rady

1

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Marcela Valchářová, Mgr. Marcela Žingorová
2

Zástupci zřizovatele

p. Věra Špačková, p. Jaroslav Mikeska
3

Zástupci žáků

p. Pavlína Mičulková, p. Roman Bok

Vedení školské rady

1

Předseda

p. Roman Bok
2

Místopředseda

p. Jaroslav Mikeska